How much calcium is there in Kaukauna - Kaukauna Spreadable Cheese Horseradish?

100g of Kaukauna - Kaukauna Spreadable Cheese Horseradish contains 268.8 mg of calcium. Thus, Kaukauna - Kaukauna Spreadable Cheese Horseradish food is High in calcium.